Home » ข่าวจัดชื้อ-จัดจ้าง
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนน คสล,ก่อสร้างถนน คสล.,ก่อสร้างถนนคอนกรีต เอกสารแนบ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ เอกสารแบบ1 เอกสารแนบ2  เอกสารแนบ3
 • สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว(สถ.ศพค) หมู่ที่ 5 เอกสารแบบ1 เอกสารแนบ2
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ครั้งที่ 2 เอกสารแนบ
 • ประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว หมู่ที่5 เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ1 
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เอกสารแนบ เอกสารแนบ2 
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และกำแพงกันดิน จำนวน 8 โครงการ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
 • สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำหน้าวัดปางกอง หมูที่ 6 ประกาศ (งานชล)
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการประกาศ (งานถนน)
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการประกาศ (งานอาคาร)
 • สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ศพด.1
 • สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส้วนตำบลห้วยแก้วศพด.2
 • สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้วศพด.3
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว ศพด.4  ศพด.4.1  ศพด.4.2
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ครั้งที่ 3)คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านธารทอง – บ้านแม่กำปอง คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ครั้งที่ 2) คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว หมู่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5303-6555-7 โทรสาร 0-5303-6555-6
Coppyright © 2012 www.huaykaew.com ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาเว็บ โดย NATACHATCHAI