Home » ข่าวจัดชื้อ-จัดจ้าง
วันที่ลงประกาศ : 7 พ.ย. 2559

สอบราคาโครงการซ้อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่านป๊อก – บ้านแมาลาย หมู่ที่ 1 

เอกสารแนบ1  เอกสารแนบ2

วันที่ลงประกาศ : 11 ส.ค. 2559

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถังเก็บน้ำ คสล.และปรับปรุงระบบประปา จำนวน 4 โครงการ

วันที่ลงประกาศ : 11 ส.ค. 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา,ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ศลส.,ติดตั่งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบ เอกสารแนบ

โครงการที่ 1 , โครงการที่ 2  , โครงการที่ 3  , โครงการที่ 4 , โครงการที่ 5

โครงการที่ 6 , โครงการที่ 7 , โครงการที่ 8 , โครงการที่ 9 , โครงการที่ 10

โครงการที่ 11 , โครงการที่ 12 , โครงการที่ 13

 

วันที่ลงประกาศ : 24 มิ.ย. 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

เรื่อง    ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา,ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบ,จัดซื้อถังเก็บน้ำพร้อมระบบส่ง ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ รวม 14 โครงการ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 1 ปร.5 , ปร4

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 2 ปปช 2 ,ปร.5

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 3 ตารางเงิน, ปร.5

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 4 New Doc 274 , New Doc 289_1  ,ปร.4 แผ่น 2  ,ปร.4 ปร.5

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 5 New Doc 276_1 , ปร.4 แผ่น 2 , ปร.4 , ปร.5

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 6 New Doc 277_1 , ปร.4 แผ่น 2 , ปร.4 , ปร.5

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 7 New Doc 278_1 , ปร.4 , ปร.5

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 8 New Doc 279_1 , New Doc 286_1 , New Doc 290_1 , ปร.4 , ปร.5

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 9 New Doc 280_1 , New Doc 280_1 , New Doc 290_1 , ปร.5 , ปร.6 , ปร4 – 1 , ปร4-2 , ปร4-3 , ปร4-4 , ปร4-5 , ปร4-6, ปร4-7,  ปร4-8 , ปร4-9 , ปร4-10

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 10 New Doc 281_1,  ปร.4,  ปร.5

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 11 New Doc 282_1 , New Doc 287_1 , ปร.4  ,ปร.5 , ปร4 แผ่น2

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 12 New Doc 283_1 , New Doc 287_1 , ปร.4 แผ่น 2,  ปร.4 , ปร.4แผ่น3,  ปร.5

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 13 New Doc 284_1 , New Doc 287_1 , New Doc 288_1 , New Doc 289_1,  ปร.4 , ปร.4แผ่น3 , ปร.5 , ปร4แผ่น 2

เอกสารแนบเพิ่ม โครงการที่ 14 New Doc 285_1 , ปร.4 , ปร.5

 

 

 

วันที่ลงประกาศ : 9/06/2559

  •  เรื่องจักจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 5  เอกสารแนบ 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว หมู่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5303-6555-7 โทรสาร 0-5303-6555-6
Coppyright © 2012 www.huaykaew.com Powered By Pagazas